เมนู
 
หน้าแรก
ติดต่อจองห้องพักกับเรา
บริการของเรา
บรรยากาศทั่วไปของบ้านกฤษณี
ห้องอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

อะคอร์เรียม :: Rayong Aquarium

ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวบ้านเพ ตำบลเพ เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ
อีกทั้งเป็นแหล่งรวบ รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายากรวมทั้งความ รู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเล
และการประมง โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยรวบรวมและ
จัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจสัตว์ น้ำที่หายาก และพรรณไม้น้ำของไทย อุโมงค์ทางเดิน
ใต้ทะเลจำลอง สัมผัสกับสัตว์ทะเล ส่วนที่สอง จัดแสดงนิทรรศการ โดยแสดงชีวประวัติสัตว์ทะเลที่
เลี้ยงลูกด้วยนม วิวัฒนาการของเรือประมงและเครื่องมือประมง จำลองนิเวศน์ป่าชายเลน และส่วนที่
สาม จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ โดยนำตัวอย่างของสัตว์ทะเลที่น่าสนใจ เช่น ปะการัง หอยทะเลเกาะเสม็ด :: Samed Island

เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของ
ระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศตั้งอยู่ตำบลเพ อำเภอเมือง อยู่ห่างจากชาย
ฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยม ส่วน
ฐานของเกาะอยู่ด้านทิศเหนือซึ่งหันเข้าสู่ฝั่งบ้านเพ มีภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูกมีที่ราบอยู่ตาม
ริมฝั่งชายหาดส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกเหตุที่มีชื่อว่า “เกาะเสม็ด” เพราะเกาะนี้มี
ต้นเสม็ดขาว และเสม็ดแดงขึ้นอยู่มากซึ่งในอดีตชาวบ้านนำมาใช้ทำไต้จุดไฟ บนเกาะเสม็ดไม่มีแม่น้ำ
ลำคลองประมาณ 80% ของพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ ฤดูฝนเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
-กันยายน ช่วงเดือนพฤษภาคมมีมรสุมและคลื่นลมจัดมาก เดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกสวนสน :: Suan son

สวนสน หรือ สวนลุกขชาติเพ อยู่ถัดจากบ้านเพ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร หรือห่างจากตัว
เมืองระยองประมาณ 29 กิโลเมตร ตามถนนเลียบชายหาดไปแหลมแม่พิมพ์ (ทางหลวงหมายเลข
3145) เป็นพื้นที่ป่าสนริมชายหาดมีต้นสนหลากพันธุ์ นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ไม้อื่น ๆ เช่น ไม้ยาง ไม้
ตะเคียน เป็นต้น


บ้านกฤษณี
Copyright © 2006 - 2011www.baankitsanee-suanson.com/
© 2005 Camptour.net All Rights Reserved